Fugeskum/Fugeskum FLEX PRO/

Fugeskum FLEX PRO

Beskrivelse

Fleksibelt og elastisk fugeskum med høy presisjon, som gir minimalt med spill/sløsing. Ved bruk av vedlagt adapter og rør kan produktet brukes direkte, med eller uten verktøy. Resultatet blir alltid best med pistol, og er derfor proffens beste valg. Raskere feste ved bruk av aktivator. Fugeskum Flex Pro er høyisolerende med permanent bevegelse-absorpsjon ca 20%. Perfekt varmeisolering samt utmerket akustikktetting.
Arbeidstemperatur ned til –5°C Ved bruk av aktivator ned til -15°C
Lagres stående i romtemperatur max +25°C

  • fleksibelt og elastisk
  • 20% bevegelse-absorpsjon
  • varmeisolerende og lyddempende (-60 dB)
  • ristes minst 20 ganger før bruk
  • tåler ikke sollys - skal tildekkes/overmales

Bruksområde

  • inne og ute
  • dører, vinduer og gjennomføringer
  • allmenn tetting med fugeskum
  • akustikk-tetting (-60 dB)
  • multiadapter (pistol og direkte med tilhørende rør)

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Farge
Volum
Ant/
forp
Antall/
pall
Art.
type
Koncept
118626
51260924
Lys lilla
500 ml
12
504
L
DL500 ML|LJUSLILA

ESSBOX

Signalord
Faroangivelser
kompletterande märkning
Fare
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H302 Farlig ved svelging. H332 Farlig ved innånding. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
EUH 204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Personer som allerede er overfølsomme for diisocyanater kan få allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet. Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør unngå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produktet. Dette produktet bør ikke brukes på steder med utilstrekkelig ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet gassfilter (type A1 ifølge standard EN 14387) benyttes.
GHS02
GHS07
GHS08