ESSVEs miljøarbeid

ESSVE jobber kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Vi ønsker å ta ansvar for de kommende generasjoner gjennom et ansvarsfullt miljøarbeid og ser resultater av dette i dag.

Våre miljømål er en del av vår hverdag

Miljøarbeidet skjer i samarbeid med medarbeidere, kunder og leverandører. Vi har egne miljømål, overvåker og måler produktsortiment, varetransport og leverandører.

Produkter

Vi jobber aktivt med å erstatte produkter i vårt sortiment med mer miljøvennlige produkter.

Varetransport

Vi jobber med å optimalisere vareflyten med øvrige selskap i konsernet. Internt arbeider vi med et logistikkprosjekt hvor målet er ytterligere effektivisering og samordning av transporter og leveranser fra vårt sentrallager. Mengden transporter av farlig gods er begrenset og vi tilstreber å unngå flyfrakt for å holde fraktkostnadene lave.

Leverandører

Vi arbeider med å øke andelen vareleverandører som er ISO 14001-sertifisert. Ved valg av leverandører samt produkter og tjenester skal minste miljøpåvirkning etterstrebes så langt det er teknisk mulig, bedriftsøkonomisk gunstig og miljømessig motivert.

ESSVE miljøpolicy

ESSVE konsernets miljøpolicy uttrykker vilje til at konsernet skal ta sin del av ansvaret for å vise hensyn til miljøet og medvirke til en varig, holdbar utvikling.
Miljøarbeidet skal drives innenfor rammene for konsernets forretningsidé og være godt integrert i det operative arbeidet. Gjennom høy kompetanse hos medarbeiderne og ved kontinuerlig utvikling av selskapets kunnskap om miljøpåvirkninger kan et helhetssyn etterstrebes for miljøspørsmålene. Gjenvinning og fokus på kretsløpet skal være et viktig utgangspunkt for konsernets virksomhet. Gjennom effektive transportløsninger samt produkter og tjenester av høy kvalitet bidrar vi til redusert ressurs- og energiforbruk.
Ved å følge og oppfylle kravene i miljølover og regelverk skal ESSVE konsernet stimulere hver del av handelskjeden til stadige forbedringer, forebygge og redusere forurensning samt annen negativ miljøpåvirkning.

REACH/BREEAM

REACH er EU sine nye forskrifter for kjemikaliehåndtering. ESSVE produserer ikke produkter selv, og importerer heller ikke dette fra land utenfor EU. Vi registrerer derfor ikke kjemiske stoffer, men vi stiller allikevel høye krav og kontrollerer at våre produsenter og distributører følger de krav som stilles i REACH.

ESSVE har i tillegg til REACH valgt å godkjenne flere produkter i henhold til BREEAM. I vårt arbeid med BREEAM jobber vi tett sammen med vår miljøkonsulent Goodpoint, som kontinuerlig sjekker at våre produsenter og distributører følger de krav BREEAM stiller. Goodpoint i samarbeid med SINTEF hjelper oss med å utforme sikkerhetsdatablad, samt klassifisere og vurdere kjemiske produkter.

Miljøsertifikat ISO 14001:2004

ESSVE er ISO 14001-sertifisert. ISO 14001-standarden har til hensikt å kontinuerlig redusere virksomhetens totale miljøbelastning. Via denne standarden får ESSVEs ledelse god kontroll over utviklingen av miljøarbeidet både når det gjelder resultater og kostnader. ESSVE har vært miljøsertifisert siden 2000 i ISO 14001. Her kan du se sertifiseringen vår.

ISO 14001:2004 er en verdenskjent standard for miljøstyring og retter seg mot alle bedrifter og organisasjoner uansett størrelse og bransje. Miljøstyring er et virkemiddel for å rasjonalisere og forbedre miljøarbeidet.

Standarden brukes til å:
– kartlegge og redusere virksomhetens miljøpåvirkning
– sette seg konkrete mål for forbedringer på miljø
– legge et grunnlag for troverdig kommunikasjon av miljøarbeidet
– innføre miljøstyring for å nå sine miljømål
– kontrollere at miljøarbeidet fungerer
– kontinuerlig oppfølging og evaluering av miljøarbeidet
– videre arbeid ut i fra oppfølging og evaluering
– innføre kontrollrutiner for miljøarbeidet

For å se ESSVEs sertifisering, klikk på linken: ISO

Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge er næringslivets løsning på produsentansvar innen plast-, metall-, papir/kartong-, og bølgepappemballasje. ESSVE  har tatt et miljøstandpunkt og tar samfunnsansvar gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge og på denne måten fullbyrder vi vårt produsentansvar. grontpunkt.no

ESSVE  har tatt et miljøstandpunkt og tar samfunnsansvar gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge